Infrastruktura


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Technologia oczyszczania ścieków obejmuje procesy mechanicznego, chemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych przy wykorzystaniu metody niskoobciążeniowego osadu czynnego w układzie technologicznym dostosowanym do podwyższonego  usuwania związków biogennych.

Ścieki z obszarów skanalizowanych dostarczane są przewodami kanałowymi do oczyszczalni w celu właściwego ich oczyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika tj. do rowu, a następnie do Kanału Panieńskiego. Aglomeracja Nowy Dwór Gdański jest skanalizowana w 99%.

Obecny stopień skanalizowania Gminy Nowy Dwór Gdański wynosi około 68%. Ścieki z obszarów nieskanalizowanych odbierane są wozami asenizacyjnymi i dostarczane do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków.


PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie przepompowni przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne selektywnie zebrane przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK winna posiadać dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania.

Rodzaje odpadów odbieranych w PSZOK:

 • papier
 • tworzywa sztuczne (tzw. plastik), w tym typu PET,PP,EPS, butelki po napojach itp.
 • metal, w tym puszki
 • szkło
 • przeterminowane leki i chemikalia (wyłącznie w oryginalnych opakowaniach)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 500kg jednorazowo, nie więcej niż 2000 kg na rok)
 • opony
 • odpady zielone i biodegradowalne
 • popiół

Każdorazowe dostarczenie odpadu jest potwierdzane dokumentem przyjęcia odpadów wystawionym przez pracownika  PSZOK. Dokument zawiera dane wytwórcy odpadów, rodzaj odpadów, datę przyjęcia i czytelne podpisy przekazującego i przyjmującego. 

PSZOK czynny jest we wtorki i czwartki w godz. od 10:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 14:00. 

(tel. 665 041 279)

 


 

Ważne informacje

UWAGA

24.07.2021r. (sobota) punkt PSZOK będzie nieczynny

Z dniem 25.05.2021r. wchodzą nowe stawki za 1m3 ścieków - szczegóły w cenniku.

Dane dotyczące instalacji wodomierza - w zakładce do pobrania, koszt usługi - w cenniku.

Ograniczenie świadczenia usług w związku z KORONAWIRUSEM - szczegóły w zakładce do pobrania.

Spółka wstrzymała pracę inkasenta. Faktury wystawiane będą na podst. średniego zużycia lub stanu rzeczywistego wodomierza (podanego przez klienta). Odczyt można podać dzwoniąc na bezpośredni numer : 665 990 745 lub przesyłając informację na adres mailowy: i.doba@szopndg.pl
 

„SZOP” Spółka z o.o.

ul. Warszawska 51
82-100 Nowy Dwór Gdański

tel/fax: 55 247 22 83
tel. alarmowy (po godz.1500 i w weekend):
661 233 424

e-mail: kontakt@szopndg.pl

NIP: 578-000-42-68
REGON: 170061484
KRS: 0000138429

Konto bankowe:
ŻBS Nowy Dwór Gdański
08 8306 0003 0000 3160 2000 0010